Comunicat sobre l’afectació al servei degut al brot de COVID19.

Seguimos aquí
Seguim aquí

Seguim aquí

La crisi provocada pel brot de covid19 està afectant a l’organització del treball i del negoci de moltes empreses del pais, entre elles la nostra.

En el cas de MADD, la necessitat d’aïllar el brot concret aparegut a la comarca on ens trobem, ha portat a les autoritats a decretar el seu aïllament complet de la resta del pais.

Davant d’aquesta situació d’emergència excepcional hem pres una sèrie de mesures per garantir la salud dels treballadors i per garantir també la prestació del servei als nostres clients.

La primera mesura ha estat instaurar el teletreball per tot el personal tècnic de MADD, el qual continuarà prestant el mateix servei que fins ara però en un entorn totalment descentralitzat i dispers.

La segona mesura ha estat establir un nou protocol de comunicació amb els nostres clients que afecta a la forma en que aquests ens han de comunicar les incidències o sol·licitud de serveis que requereixin, mentre es mantingui aquesta situació d’emergència:

  • El contacte preferent per comunicar una incidència serà per email a la següent compta: cgi@maddinformatics.com
  • El contacte telefònic continuarà estant operatiu en el mateix telèfon central de sempre: +34 938054538
  • Estem teletreballant, així que els canals de comunicació, per ser el màxim d’efectius, han de permetre el re-enviament i l’enviament a grups, per tant, han d’evitar-se els serveis de missatgeria de xarxes socials ( No Whastapp, etc.) i donar preferència al correu electrònic.
  • Ens hem dispersat per garantir la disponibilitat, així que necessitem centralitzar i canalitzar les incidències, per tant s’ha d’intentar evitar les trucades als telèfons mòbils. Prioritzem el email per incidències i, com a segon recurs, el telèfon central.

El nostre compromís es continuar donant el servei que permeti que els sistemes d’informació que mantenen actius els negocis dels nostres clients segueixin operatius i amb l’atenció necessària.

Per poder prestar serveis in situ a casa dels nostres clients en el cas que fos necessari fer-ho de forma presencial degut a un problema de hardware, hem arribat a acords amb empreses situades en ubicacions geogràfiques de diferents comarques per poder donar el servei necessari fora de la comarca.

En el futur, si aquestes empreses ens necessiten, per trobar-se en una situació similar a la nostra ara, ens tindran al seu costat.

Nosaltres, els nostres clients i les empreses que col·laboren amb nosaltres per mantenir el servei farem que, tot i els inconvenients, tot sigui possible.

Gràcies

Seguimos aquí

La crisis provocada por el brote de covid19 está afectando a la organización del trabajo y del negocio de muchas empresas del país, entre ellas la nuestra.

En el caso de MADD, la necesidad de aislar el brote concreto aparecido en nuestra comarca, ha obligado a las autoridades a decretar su aislamiento completo del resto del país.

Ante esta situación de emergéncia excepcional hemos tomado una série de medidas para garantizar la salud de los trabajadores y para garantizar, también, la prestación del servicio a nuestros clientes.

La primera medida ha sido instaurar el teletrabajo para todo el personal técnico de MADD, el cual continuará prestando el mismo servicio que hasta ahora pero en un entorno totalmente descentralizado y disperso.

La segunda medida ha sido establecer un nuevo protocolo de comunicación con nuestros clientes que afecta a la forma en que estos nos han de comunicar las incidéncias o solicitud de servicios que requieran mientras se mantenga esta situación de emergéncia.

  • El contacto preferente para comunicar una incidéncia será por email a través de la siguiente cuenta: cgi@maddinformatics.com
  • El contacto telefónico continuará siendo operativo en el mismo teléfono central de siempre: +34 938054538
  • Estamos teletrabajando, así que los canales de comunicación, para ser efectivos al máximo, han de permitir el re-envío i el envío a grupos, por lo tanto, ha de evitarse el uso de servicios de mensajería de redes sociales (No Whatsapp, etc.) i dar preferéncia al correo electrónico.
  • Nos hemos dispersado para garantizar la disponibilidad, así que necesitamos centralizar y canalizar las incidéncias, por lo tanto hay que intentar evitar las llamadas a los teléfonos móviles. Prioricemos el email para las incidéncias y, como segundo recurso, el teléfono central.

Nuestro compromiso es continuar ofreciendo el servicio que permita que los sistemas de información que mantienen activos los negócios de nuestros clientes sigan operativos y con la atención necesária.

Para poder prestar servicios in situ en casa de nuestros clientes, en el caso de que fuera necesário hacerlo de forma presencial debido a un problema de hardware, hemos llegado a acuerdos con empresas situadas en ubicaciones geográficas de diferentes comarcas para poder dar el servicio fuera de nuestra comarca.

En el futuro, si estas empresas nos necesitan por verse ante una situación similar a la nuestra, nos tendrán a su lado.

Nosotros, nuestros clientes y las empresas que colaboran con nosotros para mantener el servicio, haremos que, a pesar de los inconvenientes, todo sea posible.

Gràcias.